Τρίτη, 7 Μαΐου 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 06 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2019


Επίσης πρέπει μαζί με την αίτηση, να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.