Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΥΡΙΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ - ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΤΑΚΤΟ - ΕΠΕΙΓΟΝ Με απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΚΛΕΙΣΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΥΡΙΟ 28-09-2018 ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ στην Περιφέρεια ΠελοποννήσουΗ ΑΠΟΦΑΣΗΟ Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Λαμβάνοντας υπόψη:

1)Tο Ν.3013/2002 (ΦΕΚ/102Α΄) περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις

2) Το Ν.4249/24-03-2014 (ΦΕΚ 73Α΄) περί αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ...και άλλες διατάξεις.

3) Το αρ. 186 του Ν.3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης”

4) Την Υ.Α. 1299/7-4-2003 έγκριση του από 07-04-2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄2003)
5) Την υπ’ αριθμ. 7742/01-11-2017 περί σχεδιασμού δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
6) Την με αριθμ. 9862/27-09-2018 Εισήγηση του Περιφερειακού Δ/ντη Α΄/θμιας και Β΄/θΜΙΑς Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
7) Το με αρ. Πρωτ. 6856/27-09-2018 έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
8Το με αρ. Πρωτ 208030/27-09-2018έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Να παραμείνουν κλειστές, για προληπτικούς λόγους, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Εκτός πανελληνίων οι μουσικές σπουδές !!!


Εκτός Πανελληνίων Εξετάσεων πλέον η εισαγωγή φοιτητών στα Μουσικά Τμήματα των Πανεπιστημίων Ιονίου και ΜακεδονίαςΣτο τέλος του 2017, τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπέβαλλαν από κοινού στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόταση, ύστερα από την αναληφθείσα εκ μέρους του ΥΠΕΘ πρωτοβουλία για διευθέτηση του ζητήματος εισαγωγής φοιτητών στα δύο αυτά Τμήματα, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκουν και της απαίτησης επιδόσεων σε ειδικά μαθήματα και δεξιότητες. 


Η πρόταση αφορούσε, επί της αρχής, την απεξάρτηση των δύο Τμημάτων από το ισχύον σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (πανελλήνιες εξετάσεις), την κατοχύρωση των προσφερόμενων ανά Τμήμα ειδικεύσεων ανά κατεύθυνση σπουδών και την κατοχύρωση της διαδικασίας ένταξης των εισακτέων στις προσφερόμενες ανά Τμήμα ειδικεύσεις. 

Η πρόταση αυτή είναι συμβατή, σε σχέση με τα εξεταστέα μαθήματα, με το υλικό που περιλαμβάνεται στη διδασκαλία της Μουσικής στη Γενική Μέση Εκπαίδευση και αυτονόητα είναι μέρος της ύλης των Μουσικών Σχολείων της χώρας.Λαμβάνοντας υπ΄ όψη την πρόταση των πανεπιστημίων, η ρύθμιση ψηφίστηκε στη Βουλή,στο νομοσχέδιο “Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις”, . (σελ.19)


Ο νέος αυτός τρόπος εισαγωγικών εξετάσεων για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των δυο αυτών Πανεπιστημίων προγραμματίζεται να ισχύσει για τις αμέσως επόμενες εισαγωγικές εξετάσεις (έτος 2019-2020).


Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του νέου συστήματος εισαγωγής θα ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι  Ειδικές Εισαγωγικές Εξετάσεις θα διενεργούνται ετησίως στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο, με την οργανωτική ευθύνη του ΥΠΕΘ και την ακαδημαϊκή ευθύνη των δύο Τμημάτων. 

(ΣΗΜ. Στα υπόλοιπα Τμήματα Μουσικών Σπουδών της χώρας, παραμένει σε ισχύ το υπάρχον σύστημα εισαγωγής)Στον νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε στις αρχές Αυγούστου και είναι πλέον σε ισχύ, αναφέρονται τα παρακάτω : 


Άρθρο 19

Εισαγωγή σπουδαστών στα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου και Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

1. Οι σπουδαστές των Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου και Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας εισάγονται στα ανωτέρω Τµήµατα ύστερα από κοινές εισιτήριες εξετάσεις σε καλλιτεχνικά αντικείµενα που διοργανώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση από το σύστηµα πανελληνίων εξετάσεων του άρθρου 2 του ν. 2525/1997. Για την εξαγωγή της τελικής βαθµολογίας του υποψηφίου συνυπολογίζονται ο βαθµός του απολυτηρίου λυκείου και ο βαθµός που έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο µάθηµα «Ελληνική Γλώσσα».

2. Δικαίωµα συµµετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου και στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή ισότιµου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται: α) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα ανωτέρω Τµήµατα, οι διαδικασίες διενέργειας των κοινών εισιτηρίων εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα, β) η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρµοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των κοινών εισιτηρίων εξετάσεων, γ) τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείµενα και οι συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθµολογία του υποψηφίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας του απολυτηρίου Λυκείου και ο συντελεστής βαρύτητας του βαθµού στο µάθηµα «Ελληνική Γλώσσα» που έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, δ) η αντιστοίχιση των καλλιτεχνικών αντικειµένων στα οποία θα επιλέξει να εξεταστεί ο υποψήφιος µε τις κατευθύνσεις των Τµηµάτων στις οποίες µπορεί να εισαχθεί.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του οικείου Τµήµατος, µπορεί να υπαχθούν στις ρυθµίσεις του παρόντος και άλλα Τµήµατα συναφούς γνωστικού αντικειµένου.

ΠΗΓΗ : Κώστας Γρηγορέας

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

Εναρξη σχολικής χρονιάς 2018-2019

Η τελετή του Αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου 2018-2019, θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου μας την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 στις 9:30 πμ.

Μετά τον αγιασμό, θα δοθούν στους μαθητές τα βιβλία και το πρόγραμμα των μαθημάτων και οι μαθητές θα αποχωρήσουν από το σχολείο στις 11:15 πμ.

Σας ενημερώνουμε επίσης όσον αφορά την μεταφορά των μαθητών προς το Μουσικό Σχολείο και την επιστροφή τους, ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ με το γνωστό ωράριο και δρομολόγιο που υπήρχε καθ όλη την περσινή σχολική χρονιά. 

Καλή Σχολική Χρονιά.......

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

ΝΕΟ Δ.Σ. Συλλόγου

Απόσπασμα από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10/06-09-2018 έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου ΚορίνθουΣυνήλθε σήμερα 06/09/2018 υπό την προεδρία του αντιπροέδρου του συλλόγου κ. Μενελάου Μενέλαου το ΔΣ του συλλόγου σε έκτακτη συνεδρίαση.

Εκτός του προέδρου παρόντες ήταν οι Μαλαμαδάκης Γεώργιος, Μελέτσης Αναστάσιος, Καραγιάννη Άννα και Αναγνωστοπούλου Αγγελική.

Θέμα: Αποχώρηση της κ. Μαυροματίδου Θεώνης από το Δ.Σ. του συλλόγου, αντικατάστασή της και νέα συγκρότηση σε σώμα.

Ο αντιπρόεδρος κ. Μενελάου ενημέρωσε το Δ.Σ. για την αποχώρηση από το Δ.Σ. της μέχρι πρότινος προέδρου κ. Μαυροματίδου Θεώνης, λόγω μεταγραφής του γιου της από το Μουσικό Σχολείο σε άλλο Λύκειο, οπότε αυτοδίκαια με βάση το άρθρο 10, παρ.1 του καταστατικού έληξε η θητεία της.

Προς αντικατάσταση της κ. Μαυροματίδου στο ΔΣ του συλλόγου, κλήθηκε ο αμέσως επόμενος σε ψήφους, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών της 05/11/2017, κ. Πυργάκης Απόστολος. Με επιστολή που απέστειλε στο ΔΣ ο κ. Πυργάκης δήλωσε αδυναμία συμμετοχής λόγω προσωπικών υποχρεώσεων. 

Κλήθηκε επομένως το επόμενο αναπληρωματικό μέλος κ. Αναγνωστοπούλου Αγγελική, η οποία αποδέχθηκε την πρόσκληση και παρευρίσκεται στην σημερινή συνεδρίαση.

Μετά από ομόφωνη συμφωνία των μελών του η νέα συγκρότηση του Δ.Σ. είναι:


Πρόεδρος
Μελέτσης Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος

Μενελάου Μενέλαοςmmenelaou1@gmail.com - 6944996003


Γενικός Γραμματέας
Μαλαμαδάκης Γεώργιοςgmalamadakis@hotmail.com - 6949200833


Ταμίας

Αναγνωστοπούλου Αγγελική


Έφορος
Καραγιάννη Άννα - bezini100@gmail.com - 6957956050


Εκπρόσωπος Μουσικού Σχολείου Κορίνθου στην Πανελλήνια Ενωση Γ.Μ.Κ.Σ.

Παπαθεοδώρου Δημητρούλαdimpapath69@gmail.com - 6939777287

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Μελέτσης Αναστάσιος
Ο Γενικός Γραμματέας Μαλαμαδάκης Γεώργιος